ძეგლიგი - (ფშაურ) კაჟიანი თოფი
ძეწნა – (გურიაში, სამცხე–ჯავახეთში) ტირიფი (წნა, დაწნა, ნაწნავი – ტირიფის ფოთლების განლაგების მიხედვით).